Nyheter

Framtiden är redan här

Det kan inte ha undgått någon att utvecklingen av det papperslösa samhället har gått i raketfart.
Vi på MyController strävar alltid efter att ligga i framkant när det kommer till digitala lösningar.
Förra veckan satt vår VD, Stina Osmund, med i panelen på FAR:s branschdagar och diskuterade framtiden.

Branschorganisationen FAR har tillsammans med Kairos Future presenterat en ny framtidsstudie.
Läs hela studien HÄR. 

Sveriges nationaldag

Idag firar vi Sveriges nationaldag och därför är kontoret stängt.

Tidigare firades 6 juni enbart som ”svenska flaggans dag” och det var först 1983 som dagen även fick status som nationaldag. Sedan 1996 är nationaldagen en salutdag, och från och med 2005 är nationaldagen även en helgdag.

Nationaldagen firas dels till minne av dagen då Gustav Vasa valdes till Sveriges kung 1523 – Sverige blev ett enat land och bröt Kalmarunionen – och 1809 års regeringsform (som gällde fram till 1974 års regeringsform). Händelserna har samma datum: 6 juni. Även undertecknandet av Saltsjöbadsavtalet 1938 firas av tradition på nationaldagen 6 juni.

Nya amorteringskrav

Fr.o.m. idag den 1 juni 2016 börjar de nya amorteringskraven att gälla.
Då måste alla som lånar till mer än halva bostadens värde betala av på lånet.

Amortering. Nya lån för lägenheter och småhus ska amorteras med 2 % per år ner till 70 % av bostadens värde och med 1 % per åt till 50 % av värdet. Jord- och skogsbruksfastigheter är undantagna.

Nya lån. Kravet gäller nya lån som tas efter den 1 juni när amorteringskravet börjar gälla. De lån man tar när man köper en ny bostad omfattas alltså, liksom om man tar ett tilläggslån och utökar ett lån man redan har. Tar man över ett befintligt lån som är knutet till en bostad räknas det som ett nytt lån.

Olika roller – olika ansvar

Ett åtagande i ett företag är alltid förenat med ansvar. Förutom de etiska och moraliska skyldigheterna finns ett antal lagar och förordningar som reglerar det personliga straff-och skadeståndsansvaret.

Styrelsen: Ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Det är styrelsen som ansvarar för att skatter betalas in i tid och att årsredovisningen upprättas och lämnas till Bolagsverket. Styrelsen ansvar kan inte överlåtas på någon annan.

Kortare tid för kvarskatt

Skatteverket har meddelat att de näringsidkare (och delägare i aktie- eller handelsbolag) som har kvarskatt kommer att få sitt slutskattebesked i september istället för december.

Eftersom att reglerna säger att skatten vara reglerad senast 90 dagar efter slutskattebeskedet, innebär det att betalning måste ske senast 12 december 2016, istället för 13 mars 2017. vilket gällt om beskedet skulle ha kommit i december.

Nya förseningsavgifter

Att inte lämna in inkomstdeklarationen i tid kommer att bli ännu dyrare i år än tidigare.

För aktiebolag, ekonomiska föreningar landar förseningsavgiften på 6 250 kr.
Skulle bolaget lämna in tre månader efter tidpunkten är avgiften på 12 500 kr.
Och skulle det dröja hela fem månader landar det på hela 18 750 kr.

Så det gäller alltså att passa tiden, annars kommer det att svida rejält.

Skiktgränsen räknas upp

Regeringen föreslår att beräkningen av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster 2017 ska räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed uppgå till 438 400 kr för BÅR 2017. Den övre skiktgränsen beräknas uppgå till 644 000 kr för BÅR 2017. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Från vårproppen

I vårpropositionen presenterade regeringen förslag till utökade RUT-tjänster.
Utökade RUT-tjänster beräknas minska skatteintäkterna med 340 milj kr 2016 och 810 milj kr för åren 2017-2020.

  • Regeringen föreslår att beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget.
  • Flyttjänster är helt nytt i förslaget och ska omfatta bland annat flytt av bohag mellan bostäder.
  • Även enklare IT-tjänster ska ingå i RUT-avdraget.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2016 och ska gälla för arbete som utförs och betalas efter 31 juli 2016.