Extra inbetalning för täckning av slutskatt

Om ni har betalat in för lite preliminärskatt under 2016 kan ni göra en extra inbetalning till ert skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

Fribelopp 30 000 kr i ca 4 månader

Om ni räknar med att den preliminärskatt ni har betalat för BÅR 16 kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan ni betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ert skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets slut. Då slipper ni betala kostnadsränta för beloppet.

Förslagen för de nya 3:12-reglerna

Nu har den så kallade 3:12-utredningen presenterat sitt förslag till ändrade skatteregler för fåmansföretagare. I kort innebär förändringarna följande:

  • Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
  • Sänkt gränsbelopp enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) från 2,75 inkomstbasbelopp (159 775 kr för 2016) kr till 1,75 inkomstbasbelopp (101 675 kr). Vidare införs begränsningar som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp för något annat bolag.
  • Begränsningar i beräkningen av löneunderlag från dagens 50 % av utbetalda löner inom koncernen till nedan trappa. Vidare individualiseras beräkningen vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Beloppen i nedan trappa avser alltså respektive delägare/närståendekrets andel av det totala löneunderlaget.

Kattrumpan försvann över en natt

Sent på eftermiddagen den 27 oktober överlämnade regeringen en skrivelse till Riksdagen om stopp för ”Kattrumpor”

Ändrade skatteregelverk vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer

– Det innebär att vi omedelbart har satt stopp för en möjlighet till skatteplanering och skatteundandragande, säger finansminister Magdalena Andersson (S).

Regeln skall gälla från och med 28 oktober 2016

 

Namnet ”Kattrumpa” kommer från en fastighetsaffär med en fastighet på Södermalm som heter Kattrumpa.

Kortare tid för kvarskatt

Skatteverket har meddelat att de näringsidkare (och delägare i aktie- eller handelsbolag) som har kvarskatt kommer att få sitt slutskattebesked i september istället för december.

Eftersom att reglerna säger att skatten vara reglerad senast 90 dagar efter slutskattebeskedet, innebär det att betalning måste ske senast 12 december 2016, istället för 13 mars 2017. vilket gällt om beskedet skulle ha kommit i december.

Nya förseningsavgifter

Att inte lämna in inkomstdeklarationen i tid kommer att bli ännu dyrare i år än tidigare.

För aktiebolag, ekonomiska föreningar landar förseningsavgiften på 6 250 kr.
Skulle bolaget lämna in tre månader efter tidpunkten är avgiften på 12 500 kr.
Och skulle det dröja hela fem månader landar det på hela 18 750 kr.

Så det gäller alltså att passa tiden, annars kommer det att svida rejält.

Skiktgränsen räknas upp

Regeringen föreslår att beräkningen av den nedre skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster 2017 ska räknas upp med förändringen i konsumentprisindex plus en procentenhet. Den nedre skiktgränsen beräknas därmed uppgå till 438 400 kr för BÅR 2017. Den övre skiktgränsen beräknas uppgå till 644 000 kr för BÅR 2017. Ändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2017.

Från vårproppen

I vårpropositionen presenterade regeringen förslag till utökade RUT-tjänster.
Utökade RUT-tjänster beräknas minska skatteintäkterna med 340 milj kr 2016 och 810 milj kr för åren 2017-2020.

  • Regeringen föreslår att beskärning och borttagande av träd och buskar ska omfattas av RUT-avdraget.
  • Flyttjänster är helt nytt i förslaget och ska omfatta bland annat flytt av bohag mellan bostäder.
  • Även enklare IT-tjänster ska ingå i RUT-avdraget.

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 augusti 2016 och ska gälla för arbete som utförs och betalas efter 31 juli 2016.

Slopad avdragsrätt

Från 2017 kan det bli dyrare med representation. Regeringen föreslår att avdragsrätten för representation slopas.

Enligt förslaget slopas avdragsrätten helt vid inkomstbeskattning som avser lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för ”enklare förtäring av mindre värde”, så som läsk, kaffe, kakor, frukt – sådant som inte kan anses ersätta en måltid.