Anmäla verklig huvudman

De flesta företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket senast den 1 februari 2018. Dessutom ska nystartade företag och föreningar anmäla verklig huvudman inom fyra veckor.

Efter den 1 februari kommer det att kosta att anmäla verklig huvudman, så passa på nu när det är gratis att göra detta.

Vad är en verklig huvudman?

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar exempelvis ett företag eller en förening. En verklig huvudman kan också vara den eller de personer som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Bolagsverkets hemsida kan du läsa mer om hur anmälan till registret fungerar.

Trängselskatt ska förmånsbeskattas

Från den 1 januari 2018 kommer trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil att lyftas ut ur förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa vilka trängselskatter och avgifter som avser privat körning.

Från den 1 januari 2018 är trängselskatt vid privat körning med förmånsbil en skattepliktig förmån. Detsamma gäller infrastrukturavgifter vid broar i Sundsvall och Motala. Det betyder att trängselskatten lyfts ut från förmånsvärdet för att värderas och beskattas separat.

Anställda som har tillgång till förmånsbil ska göra noteringar i sin körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning.

Arbetsgivare ska beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen månadsvis, och även i kontrolluppgifter för anställda som har nyttjat förmånsbil.

Så ska förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift redovisas

  • Förmånens skatteplikt och redovisning sker månadsvis med två månaders förskjutning.
  • Den första redovisningen av förmånsvärdet för januari 2018 ska göras i arbetsgivardeklarationen för mars, som ska lämnas in senast 12 april.
  • Förmånen kan som regel beräknas utifrån anställdas körjournaler samt de beslut om trängselskatt som Transportstyrelsen skickar ut månadsvis
  • Redovisningen av värdet av trängselskatt vid privata resor kan ske förenklat, beräknat som en andel av den totala trängselskatten, per fordon.
  • Beräkningsunderlagen behöver inte redovisas om anställda betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren, men underlagen ska sparas.

Källa: Skatteverkets hemsida

Digital inlämning av årsredovisning

Äntligen! känner vi här på MyController.

Vi som är en digital byrå strävar efter ett helt papperslöst flöde, vilket vi är väldigt nära att uppnå.
Bolagsverket har då varit en instans som fortsatt att hålla fast vid att årsredovisningen ska inlämnas i original på papper. Detta för att de senare själva ska scanna in den i sitt system. Istället för att de får den i rätt format från början.

I Bokföringsnämndens nyhetsbrev skriver dem om att en digital inlämning av årsredovisningar kan vara i drift i mars 2018, och då kunna användas av aktiebolag som tillämpar K2-regelverket.

Extra inbetalning för täckning av slutskatt

Om ni har betalat in för lite preliminärskatt under 2016 kan ni göra en extra inbetalning till ert skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

Fribelopp 30 000 kr i ca 4 månader

Om ni räknar med att den preliminärskatt ni har betalat för BÅR 16 kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan ni betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ert skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets slut. Då slipper ni betala kostnadsränta för beloppet.

Har du tagit ut rätt lön under 2016?

Har du har möjlighet att påverka din inkomst från ditt aktiebolag?
Då bör du tänka på att det lönar sig att ta ut en lön upp till gränsen för statlig skatt för 2016.

Om du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen innan årsskiftet.

För inkomståret 2016 gäller följande brytpunkter för inkomster:

  • 430 200 kr och däröver betalar man 20% i statlig skatt.
  • 625 900 kr och däröver betalar man 25%  i statlig skatt.

Olika roller – olika ansvar

Ett åtagande i ett företag är alltid förenat med ansvar. Förutom de etiska och moraliska skyldigheterna finns ett antal lagar och förordningar som reglerar det personliga straff-och skadeståndsansvaret.

Styrelsen: Ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Det är styrelsen som ansvarar för att skatter betalas in i tid och att årsredovisningen upprättas och lämnas till Bolagsverket. Styrelsen ansvar kan inte överlåtas på någon annan.

Nya förseningsavgifter

Att inte lämna in inkomstdeklarationen i tid kommer att bli ännu dyrare i år än tidigare.

För aktiebolag, ekonomiska föreningar landar förseningsavgiften på 6 250 kr.
Skulle bolaget lämna in tre månader efter tidpunkten är avgiften på 12 500 kr.
Och skulle det dröja hela fem månader landar det på hela 18 750 kr.

Så det gäller alltså att passa tiden, annars kommer det att svida rejält.