Från och med årsskiftet sänks bolagsskatten i två steg. För räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 eller senare blir den 21,4 % och för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare blir den 20,6 %.

I samband med detta har vissa specialregler uppkommit för att minimera skatteuttaget genom utnyttjande av den stegvisa sänkningen. Detta avser bland annat avsättning till expansionsfond och återföring av avsättningar till periodiseringsfond. I syfte att förhindra att företag i samma koncern med olika beskattningsår flyttar vinster mellan sig för att få en lägre skattesats har det även införts en avdragsbegränsning för lämnade koncernbidrag för koncerner.

Källa: FAR Online