Ett åtagande i ett företag är alltid förenat med ansvar. Förutom de etiska och moraliska skyldigheterna finns ett antal lagar och förordningar som reglerar det personliga straff-och skadeståndsansvaret.

Styrelsen: Ansvarar för bolagets organisation och förvaltning. Det är styrelsen som ansvarar för att skatter betalas in i tid och att årsredovisningen upprättas och lämnas till Bolagsverket. Styrelsen ansvar kan inte överlåtas på någon annan.

Styrelseordföranden:  Har, utöver samma ansvar som ledamöterna, även ansvar för att leda styrelsens arbete.

Styrelsesuppleanterna: Ansvarar endast för beslut som fattas när hen har tjänstgjort i styrelsen.

Styrelseledamöterna: Har ett solidariskt ansvar för företags förvaltning. En styrelseledamot kan bli skadeståndsskyldig om hen uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget. Ledamöterna kan även dömas till ett personligt betalningsansvar, ex. om årsredovisningen inte skickas in i tid eller om en KBR inte upprättats när bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiebolaget.

Aktieägarna: Har rätt att vara med och besluta om bolagets verksamhet genom bolagsstämman. En aktieägare kan i princip bara förlora det belopp som hen har tecknat sina aktier för.

VD: Ska sköta bolagets löpande förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Ansvarar även för att bokföringen fullgörs i överensstämmelse med lagen samt att förvaltningen av bolagets medel är betryggande.

Revisorn: Ansvarar för att granska bolagets årsredovisningar och bokföring, samt styrselns och vd:ns förvaltning. Revisorn har en skyldighet att rapportera misstankar om vissa brott som hen upptäcker vid sin granskning av bolaget.

Redovisningskonsulten: Dennes arbete är inte reglerat på samma sätt som revisorns. Även ett företag som outsourcar hela sin redovisning till en konsult har fortfarande ansvaret för att fullgöra sin bokföringsskyldighet. Redovisningskonsulten har dock ett rådgivningsansvar och arbetet ska följa lag och bestämmelser.