K2 Årsbokslut ute på remiss

BFN; Bokföringsnämnden arbetar vidare med att ta fram samlade regelverk för icke-noterade företag av olika slag och storlek, det så kallade K-projektet. På BFNs webbplats, www.bfn.se, finns ett förslag till nytt råd med tillhörande vägledning om årsbokslut,  sk K2 Årsbokslut.

Förslaget till det nya regelverket för att upprätta årsbokslut har utformats med utgångspunkt i de befintliga K2-regelverken och anpassats till bokföringslagens bestämmelser om årsbokslut.

Värderingsreglerna har i möjligaste mån anpassats till motsvarande regler i inkomstskattelagen och meningen är att minimera antalet skattemässiga justeringar som behöver göras i deklarationen. Vidare finns det i regelverket särregler som enbart gäller för en specifik företagsform, dessa finns sist i respektive kapitel under egna rubriker. K2 Årsbokslut får tillämpas av de företagsformer som ska avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut.

Förslaget är nu på remiss, och remissvaren ska lämnas in senast den 30 juni 2015. BFN föreslår att K2 Årsbokslut ska kunna tillämpas på årsbokslut som avser räkenskapsår som avslutas den 31 december 2015 eller senare. Vi återkommer i frågan längre fram….