Amorteringskravet införs inte från den 1 augusti

Finansinspektionen går inte vidare med amorteringskravet som tidigare meddelats. Detta då man anser att rättsläget är osäkert och att Finansinspektionens mandat behöver förtydligas. Kammarrätten i Jönköping bedömer att det är tveksamt om förslaget om amorteringskrav har stöd i lagstiftningen. Finansinspektionen gör inte samma bedömning med delar Kammarrättens syn att det inte får finnas några tveksamheter kring regler som påverkar många hushåll under lång tid.

Bakgrunden till amorteringskravet är den ökade skuldsättningen hos hushållen. Finansinspektionen anser att ett amorteringskrav kan göra hushållen mindre känsliga för störningar vilket i sin tur minskar risken för att Sveriges ekonomi påverkas negativt om något oförutsebart sker.

Finansinspektionen anser att det finns ett behov av amortering för att minska skuldsättningen hos hushållen och därmed öka möjligheten till att spara i sitt boende. Dock avvaktar man med det arbetet tills myndighetens mandat att ta fram regler på området förtydligas.

Läs mer på: fi.se